• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2022
Es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2022


Resolució ACC/3393/2021, de 14 d’octubre, publicada al DOGC núm. 8545, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

S’acorda convocar per a l'any 2022 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOGC núm. 7282, de 9.1.2017), modificada per l'Ordre ARP/21/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7572, de 6.3.2018, publicada en el BOE núm. 57, de 6.3.2018, com a Ordre APM/220/2018, de 27 de febrer), per l'Ordre ARP/202/2019, de 18 de novembre (DOGC núm. 8007, de 21.11.2019), i per l'Ordre ARP/170/2020, de 8 d'octubre, per la qual es modifiquen determinades ordres de bases reguladores d'ajuts cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020 per adaptar la tramitació d'aquests ajuts a la nova normativa relativa a la tramitació telemàtica de les sol·licituds, la justificació de subvencions i el règim de protecció de dades personals (DOGC núm. 8245, de 13.10.2020).

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021, i finalitza el 14 de febrer de 2022.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 4.000.000,00 de euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, d'acord amb el Reglament FEMP, i el Programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat i al web, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Així mateix, les persones beneficiàries figuraran en la llista d'operacions publicada de conformitat amb l'article 119.2 del Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC