• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial Decret 983/20201, de 16 de novembre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Aquest reial decret té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari, i per raons d'interès públic, social i econòmic, d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, així com la seva distribució i lliurament, en les quanties i termes que figuren en l'annex I, d'acord amb el que es preveu en els articles 22.2.c), 28.2 i 28.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ajudes es distribueixen a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla i estan destinades a l'aprovació de convocatòries per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari. Tot això en el marc del Component 1 del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El caràcter singular d'aquestes ajudes, que tenen per finalitat el compliment dels objectius del PRTRi el seu finançament en el marc i condicions establertes en la normativa reguladora del Fons de Recuperació Next Generation UE, justifiquen la seva concessió directa.

El règim jurídic aplicable és el que s’estableix a l’article 3 de l’esmentat RD.

Els programes d'incentius que s'aproven per aquest reial decret estaran en vigor des de l'endemà de la publicació del mateix al BOE fins al 30 d'abril de 2024, data en la qual finalitza el termini de vigència del programa d'ajudes, a excepció de l'activitat 4 definida en l'article 16 apartat 1, la vigència del qual finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

El programa d'incentius està dotat amb una quantia inicial de 174.000.000 d'euros. Aquest pressupost podrà ser ampliat fins a una quantia total de 400.000.000 euros, si existís disponibilitat pressupostària per a aquesta mateixa finalitat en l'exercici 2021 o posteriors, sempre que no hagués expirat el termini de vigència dels programes i en funció de la revisió de compliment de les fites i objectius que s'estableixin.

Tindran la condició de beneficiàries directes de les ajudes previstes en aquest programa les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar l'import de les mateixes als subjectes que s'enumeren en l'article 15 d'aquest reial decret, per a les activitats establertes en l'article 16. Aquestes ajudes estan subjectes, en tot cas, al compliment, execució i realització dels objectius, activitats i condicions establertes en aquest RD i en la resolució d'atorgament de la subvenció.

El pressupost inicial disponible a què es refereix l'article 5 es distribuirà entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla segons s'indica en l'annex II.

Seran destinataris últims de les ajudes a inversions regulades en l'article 16, sempre que tinguin la seva residència fiscal a Espanya, i d'acord amb el que s'estableixi en les convocatòries que realitzin les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:
a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.
b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.
c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.
d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.
e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguin adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5tnde massa màxima a data d'aprovació del present RD.

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació dins de cada activitat, que hauran de complir els requisits que s'estableixen per a cadascuna d'elles en l'annex I:
a) Activitat 1:Desballestament
b) Activitat 2: Adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni.
c) Activitat 3: «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.
d) Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
e) Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries.

La quantia de les ajudes als destinataris finals s'estableix en l'annex I d'aquest RD per a les actuacions subvencionables.

El present RD entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.
En tot cas, l'atorgament de les ajudes per a l'activitat 5 definida en l'apartat 1 de l'article 16, queden condicionades a la prèvia autorització d'aquest règim d'ajudes per part de la Comissió Europea.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC