• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial Decret 987/2021, de 16 de novembre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Aquest RD té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari i per raons d'interès públic, social i econòmic, d'una subvenció a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, per a l'execució de diverses actuacions de reforç de la connectivitat, consistents a proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1Gbps, a centres públics de referència. D'igual manera, contempla ajudes per a reforç de les xarxes de comunicacions electròniques dels propis centres públics de referència.
Així mateix, aquest RD té per objecte la regulació de la distribució i lliurament de les ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, en les quanties i termes que figuren en l'annex I.
Aquest RD té per finalitat l'execució parcial de la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en centres de referència (ProgramaUNICO–Serveispúblics).
Per això, amb aquestes ajudes es pretén contribuir parcialment a l'objectiu total quantitatiu del CID #238 de la inversió C15.I2, que inclou que almenys 9.000 centres de referència i serveis públics (com a centres de salut, centres d'educació i formació i centres d'I + D públics) aconsegueixin una velocitat de connectivitat de 1-Gigabit.
D'acord amb elPRTR, el termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte d'ajuda és el 31 de desembre de 2023.

El règim jurídic aplicable és el que estableix l’article 3 de l’esmentat RD.

El programa que instrumenta aquest RD, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estarà en vigor des de l'endemà de la publicació d'aquest RD al BOE fins al 31 de desembre de 2023.
No obstant l'anterior, de conformitat amb el que es preveu en l'article 17.2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, les mesures iniciades a partir de l'1 de febrer de 2020 podran optar a finançament sempre que compleixin els requisits establerts en el citat Reglament.

Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest reial decret les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar l'import de les mateixes al compliment, execució i consecució dels objectius, accions i condicions establertes en aquest RD.
Les beneficiàries podran concertar amb tercers l'execució total o parcial de les línies d'actuació previstes en l'article 12 mitjançant els procediments de licitació corresponents, així com procedir a la seva execució total o parcial a través d'encàrrecs a mitjans propis o atorgar una subvenció, per l'import total o parcial dels crèdits, per a la seva execució per altres administracions territorials.

Les ajudes estan subjectes al compliment, execució i realització de l'objectiu i les fites fixades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en centres de referència.
Les beneficiàries es comprometen a executar les actuacions, el número mínim de les quals s'especifica per a cadascuna d'elles en l'annex I, en termini i adequant-se al que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.
Així mateix, estaran obligades a complir amb les condicions específiques que per a l'execució de la inversió C15.I2 es contemplen en l'annex II.

Les ajudes seran objecte de publicitat en la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que s'estableix en l’RD 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
L'aprovació i el compromís de la despesa s'efectuarà en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per a la seva tramitació, els seran aplicable les mesures d'agilitació previstes en l’RDLL 36/2020, de 30 de desembre.
Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, hauran de sol·licitar i acceptar de manera expressa i inequívoca les ajudes mitjançant escrit dirigit a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ajustades en la seva integritat al que es disposa en aquest RD.

Aquest programa està dotat amb una quantia inicial de cent cinquanta milions d'euros per al conjunt de les línies d'actuació previstes en l'article 12 que serà objecte de finançament amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en estar inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les ajudes es destinaran a finançar inversions i despeses que estiguin directament relacionats i siguin necessaris per a la realització les següents línies d'actuació:
a) Línia d'actuació 1: Proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1Gbps, en els centres públics de referència a què es refereix l'article 1.1.
b) Línia d'actuació 2: Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1Gbps, en cada centre públic de referència segons es conceptua en l'article 1.1.

Aquest RD entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC