• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a l'execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ajudes per a l'execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial Decret 990/2021, de 16 de novembre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Aquest RD té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari i per raons d'interès públic, social i econòmic, d'una subvenció a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, així com la seva distribució i lliurament, en les quanties i termes que figuren en l'annex I, d'acord amb el que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els apartats 2 i 3 del seu article 28.
Així mateix, el present RD estableix les disposicions a les quals hauran d'ajustar-se les bases reguladores de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a la concessió als destinataris últims de subvencions per a actuacions de millora de les instal·lacions de telecomunicacions en edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal, en execució del seu respectiu programa d'ajudes.
Aquest RD té per finalitat l'execució la inversió C15.I4 «Renovació i sostenibilitat d'infraestructures. Millora de l'equipament que permet allotjar les infraestructures de telecomunicacions situades en els edificis per a optimitzar el desplegament de xarxes i aconseguir un menor consum d'energia» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa UNIC- Edificis).
Per això, amb aquestes ajudes es pretén contribuir a l'objectiu total quantitatiu del CID #240 de la inversió C15.I4, relatiu a la finalització en 13.600 edificis, com a mínim, de les obres per a la millora de la infraestructura comuna de xarxes de connectivitat a fi de convertir-les en xarxes de molt alta capacitat.
D'acord amb el PRTR, el termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte d'ajuda és el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds d'ajuda podran cursar-se a partir del moment i en la forma que estableixin les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla en les seves respectives bases reguladores i en les convocatòries.
No obstant això el que es preveu en els apartats anteriors, de conformitat amb el que es preveu en l'article 17.2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, les mesures iniciades a partir de l'1 de febrer de 2020 podran optar a finançament sempre que compleixin els requisits establerts en el citat Reglament.

Podran ser beneficiàries directes de les ajudes previstes en aquest RD les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar l'import de les mateixes als destinataris últims als quals es refereix l'article 13.

Les ajudes estan subjectes al compliment, execució i realització de l'objectiu i les fites fixades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la inversió C15.I4 «Renovació i sostenibilitat d'infraestructures. Millora de l'equipament que permet allotjar les infraestructures de telecomunicacions situades en els edificis per a optimitzar el desplegament de xarxes i aconseguir un menor consum d'energia» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Les beneficiàries directes es comprometen a convocar, resoldre i desenvolupar totes les actuacions necessàries per a l'execució de les actuacions a realitzar, el número mínim de les quals s'especifica per a cadascuna d'elles en l'annex I per al conjunt de les línies d'actuació subvencionable previstes en aquest reial decret, en termini i adequant-se al que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Les ajudes seran objecte de publicitat en la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que s'estableix en l’RD 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
L'aprovació i el compromís de la despesa s'efectuarà en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per a la seva tramitació, els seran aplicable les mesures d'agilitació previstes en l’RDLL 36/2020, de 30 de desembre.
Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD, hauran de sol·licitar i acceptar de manera expressa i inequívoca les ajudes mitjançant escrit dirigit a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ajustades en la seva integritat al que es disposa en aquest RD.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 83 del seu reglament de desenvolupament aprovat per RD 887/2006, i respectant el principi de neutralitat tecnològica, les subvencions es destinaran a cobrir inversions i despeses directament relacionades amb les actuacions necessàries per a:
a) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació completa)

b) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació parcial, al no incloure per a Radiodifusió Sonora i Televisió Digital ni els elements de captació –antenes– ni d'adaptació –equipament de capçalera–)
c) Infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per a Banda Ampla Ultraràpida

Podran sol·licitar i, en el seu cas, obtenir la condició de destinataris últims de les ajudes les comunitats de propietaris, d'un edifici o conjunt d'edificacions, subjectes al règim de propietat horitzontal, establerts en l'article 396 del Codi Civil, així com, en els correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, i que requereixin adaptar les seves instal·lacions de telecomunicacions a l'interior de l'edifici o conjunt d'edificacions.

Aquest RD entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC