• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades
Subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades


Resolució EMT/3408/2021, de 10 de novembre, publicada al DOGC número 8546, de 18 de novembre

18/11/2021

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2021 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació del programa "Forma i insereix”, previstes a l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7724, d'11.10.2018), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8252, de 22.10.2020) i per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22.10.2021).

Les accions formatives subvencionables són, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat i les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat, previstes als apartats a) i b) de la base 2.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquesta convocatòria es podrà formular una sol·licitud per a certificats de professionalitat o per a itineraris mixtos de formació. Els itineraris mixtos poden ser itineraris formatius compostos per mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius. En tot cas, en conjunt, caldrà mantenir una proporció mínima del 75% de les hores de formació vinculades a certificats de professionalitat i un màxim del 25% de les hores de formació d'especialitats no conduents a certificats de professionalitat.

D'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquesta convocatòria la formació s'ha d'impartir en modalitat presencial.

D'acord amb la base 5.2 de de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, totes les accions subvencionables han d'incorporar la formació complementària relativa a prevenció de riscos laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja la hi incorpori, i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental, i d'igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores. 2.5 Optativament també es pot programar una edició o més de la formació complementària "Aproximació a l'entorn laboral en un sector professional” (FCOO15) de 10 hores. En cas que se sol·liciti aquesta opció cal impartir-la prèviament a la formació professionalitzadora. L'objectiu d'aquesta opció és facilitar el contacte entre l'alumnat i les empreses contractants i facilitar-ne la selecció. Aquesta formació complementària possibilitarà fer visites i activitats pràctiques a les empreses, tal com queda detallat a les orientacions metodològiques de l'especialitat. Aquest contacte facilita a les entitats sol·licitants fer una bona selecció de les persones participants i, a l'alumnat, tenir una relació directa amb l'empresa o empreses compromeses.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats que recull la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, en els termes que estableix l'article 4.2 d'aquesta resolució i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Les empreses amb centre de treball a Catalunya, independentment de la seva forma jurídica, s'han de comprometre a la contractació mínima del 40% de l'alumnat atorgat. La formació la podran impartir:

a) Amb mitjans propis quan estiguin acreditades o inscrites al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

b) Mitjançant la subcontractació d'una entitat de formació que estigui acreditada o inscrita al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per l'especialitat o especialitats sol·licitades.

Les persones destinatàries de les subvencions previstes en aquesta resolució són les que recull la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, prioritàriament persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70%. El percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%.

També poden participar a la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un ERTO i, als efectes del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades, tal i com s'estableix a l'Ordre TES/1109/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre.

Els alumnes participants, siguin desocupats o ocupats, han d'estar inscrits a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.000.000,00 d'euros.

D'acord amb la base 8.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, es defineix un mòdul de resultat vinculat al compromís de contractació assumit per l'entitat que s'aplica per determinar la quantia de la subvenció.

L'import del mòdul econòmic es determina sobre la base dels mòduls/hora publicats a la Resolució EMT/1720/2021, de 31 de maig. En cas que no s'assoleixi el 100% del compromís de contractació declarat, s'ha de reduir aquest mòdul de resultat d'acord amb els percentatges que consten a l’article 8 de la present Resolució.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, és a dir, el dia 3 de desembre de 2021.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre. Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los els recullen les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC