• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen especificacions tècniques i normes relatives a l'aplicació del marc de confiança per al certificat COVID digital de la UE establert pel Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell
S'estableixen especificacions tècniques i normes relatives a l'aplicació del marc de confiança per al certificat COVID digital de la UE establert pel Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell


La Decisió d’Execució (UE) 2021/2014 de la Comissió de 17 de noviembre de 2021, publicada al DOUE número 410, de 18 de noviembre, modifica la Decisió d'Execució (UE) 2021/1073 de la Comissió per la qual s'estableixen especificacions tècniques i normes relatives a l'aplicació del marc de confiança per al certificat COVID digital de la UE establert pel Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell

18/11/2021

La Decisió d'Execució (UE) 2021/1073 es modifica com segueix:
1) L'article 4 se substitueix pel text següent:
«Article 4
En l'annex IV figuren les normes de governança aplicables als certificats de clau pública pel que fa a la passarel·la del Certificat COVID digital de la UE i que regulen els aspectes d'interoperabilitat del marc de confiança.».
2) S'afegeixen l'article 5 i l'article 6 següents:
«Article 5
En l'annex V de la present Decisió s'estableix una estructura de dades comuna i coordinada en relació amb les dades que han d'incloure's en els certificats a què es refereix l'article 3, apartat 1, del Reglament (UE) 2021/953, utilitzant un sistema JSON (Javascript Object Notation, "notació d'objectes en Javascript”).
Article 6
La present Decisió entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.».
3) L'annex II se substitueix pel text de l'annex I de la present Decisió.
4) L'annex III es modifica de conformitat amb l'annex II de la present Decisió.
5) El text de l'annex III de la present Decisió s'afegeix com a annex V.
Article 2
La present Decisió entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la decisió
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC