• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per finançar la realització de quatre programes per a la implementació dels Plans Complementaris d'I+D+I amb les comunitats autònomes, que formen part del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Es regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per finançar la realització de quatre programes per a la implementació dels Plans Complementaris d'I+D+I amb les comunitats autònomes, que formen part del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial decret 991/2021, de 16 de novembre, publicat al BOE número 276, de 18 de novembre de 2021

18/11/2021

Aquest reial decret té per objecte regular la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per a finançar la realització dels següents quatre programes per a la implementació dels Plans Complementaris d'I+D+I que formen part de la Inversió I1 «Plans Complementaris amb les Comunitats Autònomes», del component 17 del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació):

a) Biotecnologia aplicada a la Salut: aquest programa es dirigirà al desenvolupament d'eines per a diagnòstic, pronòstic i teràpies avançades o dirigides en medicina personalitzada.

b) Ciències Marines: aquest programa desplegarà una estratègia conjunta de recerca i innovació en ciències marines per a abordar de manera sostenible els nous desafiaments en el monitoratge i observació marí-marítimes, el canvi climàtic, l'aqüicultura i altres sectors de l'economia blava, amb especial atenció a la millora del coneixement existent sobre els problemes que afligeixen als ecosistemes marins i les amenaces per a la biodiversitat, amb l'objectiu de millorar les estratègies d'adaptació al canvi climàtic i la reorientació de les diferents activitats sectorials responsables de la seva degradació.

c) Comunicació Quàntica: aquest programa s'alinea i busca sinergies amb les iniciatives clau europees en l'àmbit de les comunicacions quàntiques, tant del Quàntum Flagship com de la European Quàntum Communications Infrastructure (Euro QCI), mitjançant la creació d'infraestructures capdavanteres i actuant com a motor de la indústria quàntica europea.

d) Energia i Hidrogen Renovable: aquest programa desenvoluparà accions estratègiques basades en l'hidrogen per a transformar el paradigma energètic actual i minimitzar l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Les actuacions que es duguin a terme amb càrrec a les subvencions atorgades mitjançant aquest reial decret s'aplicaran a realitzar els programes indicats en l'apartat anterior. Aquestes actuacions s'emmarquen en la inversió I1 «Plans Complementaris amb les Comunitats Autònomes», del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i són finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest finançament queda legalment vinculada a la realització de les actuacions subvencionades de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya i amb la normativa europea i nacional aplicable al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

S'autoritza la concessió directa d'aquestes subvencions en aplicació del que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb el que s'estableix en l'article 28.2 i 3 d'aquesta llei i en l'article 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per concórrer raons d'interès públic, econòmic i social.

El règim jurídic aplicable és el que s’estableix a l’article 3 del citat reial decret.

D’acord amb l’article 4 són beneficiàries d’aquestes subvencions les comunitats autònomes que s’enumeren, entre elles, Catalunya.

Els imports de les subvencions directes ascendiran a les següents quanties per Catalunya:

Biotecnologia aplicada a la salut: 7.500.000 euros

Comunicació quàntica: 9.729.555 euros

Es modifica l'article 4 del Reial decret 692/2021, de 3 d'agost, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (ProgramaDUS5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que queda redactat com segueix:

«Article 4. Vigència.
Les ajudes que es regulen per aquest reial decret estaran en vigor fins al 7 de novembre de 2022, el primer dia hàbil posterior al fet que es compleixi un any natural des de l'inici del termini per a la presentació de sol·licituds establert en l'article 12 d'aquest reial decret, per la qual cosa el termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins a les 13.00 hores (horari peninsular) d'aquesta data.»

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC