• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases de les subvencions destinades al finançament del 'Programa Investigo' de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Bases de les subvencions destinades al finançament del 'Programa Investigo' de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Ordre TES/1267/2021, de 17 de novembre, publicada al BOE número 277, de 19 de novembre de 2021

19/11/2021

Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions del «Programa Investigo», d'acord amb la dotació pressupostària que s'assigni a tal fi. Constitueix una actuació inclosa en la Inversió 1, «Ocupació Jove», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal i les comunitats autònomes, seran les administracions executores i impulsaran i subvencionaran el «Programa Investigo», l'objecte del qual seran les subvencions regulades en la present norma, per a la contractació de persones joves demandants d'ocupació, de 16 o més anys i que no hagin complert trenta anys en el moment de començar la relació contractual, pels organismes de recerca i difusió de coneixements, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques subjectes a dret privat i entitats privades sense ànim de lucre, juntament amb empreses que estiguin invertint en recerca i innovació pertanyents al sector públic o privat, en la realització d'iniciatives de recerca i innovació contemplades en aquesta norma.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre s'estén a tot el territori nacional, sense perjudici de les competències d'execució i d'autoorganització que tenen reconegudes les comunitats autònomes. Les entitats públiques o privades beneficiàries hauran de tenir el seu domicili social a Espanya.
D'acord amb el recollit en el pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal per a 2021, les subvencions es finançaran mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A la tramitació i concessió d'aquestes subvencions finançables amb fons europeus els serà aplicable el que es preveu pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Així mateix, les subvencions regulades en aquesta ordre estan subjectes, en tot cas, al compliment, execució i realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CouncilImplementingDecision-CID)i estaran sotmeses a la plena aplicació dels mecanismes de gestió i control que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i altra normativa de la Unió Europea aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al Pla de Reconstrucció, Transformació i Resiliència, així com a les obligacions específiques relatives a la informació i a la publicitat, a la verificació i a les altres imposades per la normativa de la Unió Europea.
Les ajudes previstes en aquestes bases reguladores reuneixen les condicions per a qualificar-se com a subvenció i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la seva normativa de desenvolupament i altra normativa aplicable. Aquestes ajudes no constitueixen una ajuda d'Estat, en els termes previstos en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, perquè la seva concessió no falseja ni amenaça falsejar la competència, afavorint a determinades empreses o produccions. Aquesta mesura constitueix, a més, una mesura de foment de l'ocupació.

Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta ordre es desenvoluparan per les persones capacitades per a dur a terme projectes de recerca en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i, així com, en el seu cas, el personal de suport a la recerca, facilitant la seva inserció laboral tant en el sector públic com en el privat per a contribuir a incrementar la competitivitat de la recerca i la innovació. Com a personal de suport subvencionat es podrà contractar fins a un 10 per cent del total de llocs de treball oferts, excloent-se en tot cas els treballs de suport administratiu.
Les iniciatives d'innovació i recerca i les dels departaments d'I+D+i es desenvoluparan preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), així com digitalització de serveis i «datascience».

Les subvencions previstes en aquesta ordre es finançaran amb càrrec als corresponents fons dotats en el Pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc dels fons europeus del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dins del programa 240A.

Podran tenir la condició de beneficiaris de la subvenció en les corresponents convocatòries, efectuades a l'empara d'aquesta ordre, en els termes que les mateixes estableixin, i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, els següents organismes, centres i entitats de recerca i de difusió de coneixements:
a) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.
d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
e) Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.
f) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal.
g) Centres privats d'I+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, la I+D+i com a activitat principal.
h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació contemplades en aquesta norma.
i) També podran ser entitats i centres beneficiaris, els centres d'I+D a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, i els centres públics de recerca agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la recerca agroalimentària, participants en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA. Si algun d'ells manqués de personalitat jurídica pròpia, constarà com a beneficiària l'administració pública a la qual pertanyi.

L'activitat subvencionada consistirà en la contractació de persones joves d'acord amb la legislació vigent, per al desenvolupament i execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, que siguin competència de les entitats i centres beneficiaris dins del «Programa Investigo».

Les sol·licituds de concessió de subvencions es dirigiran a la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, segons l'àmbit de la convocatòria. Es presentarà una única sol·licitud per entitat per a totes les contractacions a realitzar. Les sol·licituds presentades fora del termini previst en la convocatòria donaran lloc a la inadmissió d'aquestes.
La forma i termini de presentació de les sol·licituds, així com la documentació que l'interessat haurà d'acompanyar a aquestes, s'establiran en les convocatòries.
Juntament amb la sol·licitud es presentarà una memòria amb la descripció dels llocs de treball a cobrir, característiques de les activitats a realitzar i durada i nombre de contractes; així com les previsions dels costos del programa, distingint entre subvenció sol·licitada i, en el seu cas, aportació de l'entitat beneficiària.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC