• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 8 de novembre de 2021 relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 8 de novembre de 2021 relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Resolució de 16 de novembre de 2021, publicada al BOE número 277, de 19 de novembre de 2021

19/11/2021

Denominació del projecte:

C26 Foment del Sector de l'Esport I.02 Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions Esportives.
C26.I02.P2 Modernització de les instal·lacions esportives. Pla Energia Esport 2.0.
Normativa reguladora:
– Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
– Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
– Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
– Disposició addicional primera de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021.
– Article 148 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
– Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport.
– Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Descripció del projecte:
La inversió denominada Pla de Transició Ecològica de les Instal·lacions té per objecte modernitzar les infraestructures esportives creades en els tres centres d'alt rendiment esportiu (Madrid, Sierra Nevada i Lleó) i de la Xarxa de Centres existent en les comunitats autònomes a través del projecte Pla Energia 2.0 (Modernització de les instal·lacions esportives). Es projecten diverses actuacions destinades a la substitució de les energies actuals que empren en el seu funcionament per altres amb menors emissions contaminants, que denominem, Pla Energia Esport 2.0 i la renovació d'equips per a l'obtenció del màxim rendiment energètic de cadascun dels sistemes de què disposen.
L'objectiu perseguit per la present distribució territorial de crèdits és la modernització de les instal·lacions esportives en els Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de Centres de Tecnificació existents en les Comunitats Autònoma. Per a això es pretén aconseguir a través d'aquesta mesura almenys la consecució de 54 projectes de millora mitjançant la seva eficiència energètica. Aquesta finalitat es realitza en desenvolupament de la mesura prevista en la inversió núm. 2 Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions Esportives del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
La consecució de l'objectiu es quantificarà pels indicadors de mesurament que es recullen més endavant i que queden associats al repartiment de fons, sent d'obligatori compliment el proporcionar la informació de seguiment que s'estableixi des de l'AGE, tant d'execució de despesa com de consecució d'objectius i l'assoliment dels indicadors en les quanties assignades de manera individualitzada cada Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia.
El compliment de les fites i objectius definits abans del 31 de desembre de 2025 és obligatori perquè la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia pugui retenir finalment els fons transferits.
Aplicació i dotació pressupostària:
2021: 24.106.330A.758.04. 49.000.000 d'euros.
2022: 26.000.000 d'euros.
2023: 0,00 euros.
Total: 75.000.000 d'euros.

Descripció d'actuacions:
– Les inversions estan destinades preferentment a la Xarxa de Centres de Tecnificació de titularitat tant com pública com privada. Les instal·lacions que vagin a ser objecte d'intervenció hauran de ser validades, a l'efecte de control previ dels requeriments de la Unió Europea, per les autoritats nacionals.
– Les inversions estaran dedicades a la renovació de les instal·lacions millorant la seva eficiència energètica, optimitzat el seu ús mitjançant la digitalització o la millora de l'accessibilitat.
– Les intervencions en matèria d'eficiència energètica hauran d'aconseguir de mitjana una reducció de la demanda d'energia primària d'almenys un 30%. Les actuacions objecte d'aquest Acord tenen assignada una etiqueta climàtica 026 bis «Renovació de l'eficiència energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de demostració i mesures de suport conformes amb els criteris d'eficiència energètica» amb una contribució a objectius climàtics del 100%.
– Mesures «Do not significant harm»:
La mesura té un impacte previsible nul o insignificant sobre l'objectiu mediambiental relacionat donada la seva naturalesa. No obstant això, les actuacions que es duguin a terme relacionades amb rehabilitacions energètiques inclouran com a exigència la contribució a l'objectiu del 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codiLER17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la revaloració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Així mateix, els projectes finançats que impliquin demolició practicaran una demolició selectiva (separant materials).
Per a aconseguir aconseguir l'objectiu del 70%, els agents encarregats de la construcció seguiran el principi de jerarquia dels residus, donant prioritat a la prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment eliminació, sempre que sigui possible des del punt de vista mediambiental.
Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i la demolició, d'acord amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició.
Es garantirà que els dissenys d'edificis i les tècniques de construcció donin suport a la circularitat i, en particular, demostrar, amb referència a ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge.
En la rehabilitació d'edificis es tindrà en consideració les directrius recollides en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l'eficàcia energètica dels edificis de cara al fet que siguin edificis de consum d'energia gairebé nul.
D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i reciclabilitat i fàcils de desmuntar i recondicionar.
En matèria de rehabilitació energètica, els components i materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no contindran amiant ni substàncies perilloses identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura en l'annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006.
El caràcter general de les actuacions orientades a la substitució de sistemes de calefacció i refrigeració basats en energies fòssils per altres tecnologies zero contaminants, permetrà una significativa reducció de les emissions a l'aire i per consegüent una millora en la salut pública.

Les beneficiàries d'aquestes línies de finançament són les Comunitats Autònomes reflectides en la distribució anterior, si bé els destinataris finals de les mateixes podran ser les entitats públiques o privades.
Termini d'execució dels projectes:
– El termini d'execució d'activitats previstes a executar amb càrrec a aquests crèdits hauran d'estar finalitzades abans del 31 desembre de 2025.

Com Annex 1 es contempla la transferència de fons per anualitats i finalitats i objectius desglossat per Comunitats Autònomes i a l’Annex 2 s’estableix una taula de repartiment per Comunitats Autònomes i Criteris per l’any 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC