• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Aprovades les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur
Aprovades les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur


L’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, publicada al DOGC número 8548, de 22 de novembre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur

22/11/2021

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Queden derogades l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, així com l'Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'anterior; així com l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, és a dir, el dia 23 de novembre de 2021.

L'objecte d'aquesta ordre és regular la concessió de subvencions destinades al desenvolupament d'actuacions de foment de l'ocupació i de la contractació.

Les convocatòries de subvencions derivades d'aquesta ordre que siguin cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020 amb un cofinançament del 100%, contribuiran a assolir l'objectiu temàtic següent, previst pel Reglament 2020/2021 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020, que modifica el Reglament (UE) 1303/2013 (REACT-UE): afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia del COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia. També poden ser cofinançades en el marc del Programa del Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027, que s'aprovi, amb una taxa de cofinançament del 40%.

Es consideren actuacions destinades al foment de la contractació les següents:

a) Actuació de contractació laboral.

Es consideren actuacions destinades al foment de l'ocupació les següents:

a) Actuació de contractació laboral.

b) Actuació d'acompanyament.

La resolució de convocatòria establirà les actuacions subvencionables en funció del seu objecte.

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

Les actuacions subvencionables que es regulen en aquesta Ordre s'adrecen a persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar la modalitat de contracte que determini la convocatòria, en el moment de la seva signatura.

La quantia de la subvenció a atorgar es determina aplicant, per a cadascuna de les actuacions objecte de subvenció, els mòduls econòmics següents:

Pel que fa a l’actuació de contractació laboral, la quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar per l'actuació de contractació laboral és determina aplicant un mòdul econòmic mensual pels mesos de durada de l'actuació subvencionable. Un informe tècnic motivat, elaborat al respecte, determina la tipologia de mòdul i la metodologia per establir la quantia, així com les variables tècniques i econòmiques que s'han tingut en compte en la seva definició. La quantia del mòdul econòmic es fixarà a la resolució de convocatòria un cop aplicada l'actualització que correspongui, i la referència utilitzada per a la seva determinació. La resolució de convocatòria pot preveure l'opció de subvencionar jornades parcials, ajustant proporcionalment la quantia del mòdul.

Quant a l’actuació d'acompanyament, la quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar per l'actuació d'acompanyament es determina aplicant un mòdul econòmic hora pel nombre d'hores d'acompanyament. Un informe tècnic motivat, elaborat al respecte, determina la tipologia de mòdul i la metodologia per establir la quantia, així com les variables tècniques i econòmiques que s'han tingut en compte en la seva definició. La quantia del mòdul econòmic es fixarà a la resolució de convocatòria un cop aplicada l'actualització que correspongui, i la referència utilitzada per a la seva determinació.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal empresa, concretament buscant el tràmit "Foment de l'ocupació i la contractació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La corresponent resolució de convocatòria detallarà els terminis de presentació de les sol·licituds i de la resta de tràmits.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC