• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant la creació de la plataforma de desenvolupament d'energies renovables de la Unió
Es completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant la creació de la plataforma de desenvolupament d'energies renovables de la Unió


Reglament delegat (UE) 2021/2003, de la Comissió de 6 d’agost de 2021, publicat al DOUE número 407, de 17 de noviembre de 2021

17/11/2021

El present Reglament crea la plataforma de desenvolupament d'energies renovables de la Unió («PDER»)per a facilitar tant les transferències estadístiques a l'efecte de la Directiva (UE) 2018/2001 com la consecució de l'objectiu de la Unió establert en l'article 3, apartat 1, d'aquesta Directiva i de la contribució de cada Estat membre a aquest objectiu de conformitat amb el seu article 3, apartat 2.

L'objectiu de la PDER és facilitar tant les transferències estadístiques d'energia procedent de fonts renovables a l'efecte de la Directiva (UE) 2018/2001 com la consecució de l'objectiu de la Unió establert en l'article 3, apartat 1, d'aquesta Directiva i de la contribució de cada Estat membre a aquest objectiu de conformitat amb el seu article 3, apartat 2.

Els Estats membres podran presentar voluntàriament a la PDER dades anuals que indiquin les quantitats de la seva oferta i demanda de transferències estadístiques d'energia procedent de fonts renovables, en particular:
a) el volum d'energia procedent de fonts renovables que pretenen comprar o vendre a un altre Estat membre mitjançant transferència estadística, inclòs, segons sigui procedent, qualsevol component de volum fix o flexible;
b) la indicació d'un preu o un rang de preus als quals acceptarien comprar o vendre a un altre Estat membre qualsevol excés de producció d'energia procedent de fonts renovables mitjançant una transferència estadística, inclòs, segons sigui procedent, qualsevol component de preu fix o flexible;
c) el termini en el qual es pot realitzar una transferència estadística, inclòs, segons sigui procedent, un o diversos anys, l'any anterior o en curs o altres anys futurs;
d) qualsevol altra condició o prioritat addicional que hagi d'associar-se a la transferència estadística.

Els Estats membres especificaran a la Comissió les persones autoritzades per a accedir a la PDER. Només es denegarà l'accés a aquestes persones quan es consideri justificat quant a la quantitat o la funció d'aquestes.
Cada Estat membre designarà un punt de contacte encarregat de les transferències estadístiques d'energia procedent de fonts renovables, presentarà la informació a la PDER i l'actualitzarà quan sigui necessari. La PDER facilitarà la informació sobre els punts de contacte de cada Estat membre.
El present reglament entrarà en vigor als tres dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, és a dir, el dia 20 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reglament


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC