• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'autoritza la primera distribució territorial entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla del crèdit per a la concessió directa de subvencions per a l'atenció a nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats, així com la informació sobre la distribució territorial de l'última part d'aquest crèdit
S'autoritza la primera distribució territorial entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla del crèdit per a la concessió directa de subvencions per a l'atenció a nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats, així com la informació sobre la distribució territorial de l'última part d'aquest crèdit


Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica aquest Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (BOE núm. 276, de 18-11-2021)

19/11/2021

Pel que fa la Distribució territorial del crèdit destinat a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per l’atenció a nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats:

Import: 22.916.824,88 euros, d'un total en PGE de 27,7 milions d'euros.
L'atenció a nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats suposa a les diferents CC.AA. grans diferències derivades de la seva situació geogràfica o de les dinàmiques de fluxos migratoris cap al nostre país i dins d'aquest. Per això, aquests fons s'orienten a atendre dues situacions específiques:
– Afavorir l'oferta solidària de places per al trasllat d'aquests NNAMNA des dels territoris d'arribada cap a altres territoris quan es donin situacions d'emergència migratòria o humanitària, garantint, en tot cas, l'interès superior d'aquests. En aquests moments, això es concretaria en trasllats des de Canàries a altres comunitats.
– Donar suport a aquelles comunitats i ciutats autònomes que més esforç i recursos estan destinant a l'atenció d'aquests menors d'edat, a conseqüència dels factors diferencials esmentats anteriorment.

Aquesta primera proposta de distribució de crèdit té dos criteris de repartiment: els fons destinats a donar suport al finançament de l’”oferta solidària” de places de les comunitats autònomes per acollir a menors arribats a Canàries i els fons destinats a donar suport a aquelles comunitats i ciutats autònomes que han atès a un número relativament major de NNMNA durant el segon semestre de 2020, d’acord amb els registres del Ministeri de l’Interior i tenint en compte la grandària de la seva població.

El resultat de la metodologia de càlcul prevista a la present Resolució queda reflectida al següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18959

Pel que fa a la informació sobre la distribució territorial de l’última part del crèdit destinat a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per l’atenció de nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats:

Import: 4.783.175,12 €.

En compliment dels acords del Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, reunit en sessió ordinària el 30 d'abril de 2021, es fa necessari establir la distribució territorial corresponent a la segona part i final del crèdit de 27,7 milions d'euros que figura en el pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, destinat a donar suport a l'atenció de nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats que presten les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en l'exercici de les seves competències exclusives en protecció a la infància.
Aquest fons està destinat a fer costat a aquelles comunitats i ciutats autònomes que han atès un número relativament major de NNMNA durant el primer semestre de 2021, d'acord amb els registres del Ministeri de l'Interior i tenint en compte la grandària de la seva població.
Amb l'objectiu de fer costat a aquelles comunitats autònomes que estan realitzant un sobre esforç en l'acolliment i atenció de nens, nenes i adolescents que han arribat solos al nostre país, es repartirà aquest fons atès el nombre de menors acollits durant el primer semestre del present any. Per a determinar el grau d'esforç que realitza cada comunitat autònoma es combinaran dos indicadors:
– La ràtio de menors atesos per cada 100.000 habitants, per a aproximar aquest esforç en funció de la grandària i els recursos dels quals disposa cada comunitat. En concret, s'ordenarà a les comunitats autònomes en diferents grups segons aquesta ràtio, i cadascun d'aquests grups rebrà un finançament diferent per cada menor atès.
– El nombre total de nens i nenes que la comunitat hagi atès de mitjana durant els primers sis mesos de 2021. Aquest número es multiplicarà per la quantitat establerta en el paràgraf anterior, segons l'esforç relatiu que suposa aquesta atenció en funció de la grandària de la població de la comunitat.
En definitiva, combinant aquests dos criteris es finançarà en major mesura, tant a les comunitats que atenen un major número de NNAMNA, com a les que fan un major esforç relatiu en relació amb la seva població.

El resultat de la metodologia de càlcul prevista a la present Resolució queda reflectida al següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18959

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC