• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases dels ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya
Bases dels ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya


RESOLUCIÓ DSO/3430/2021, de 16 de novembre, publicada al DOGC núm. 8547, de 19 de novembre de 2021

19/11/2021

S’acorda aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, que consten a l'annex 1; aprovar les especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial que s'estableixen a l'annex 2.

Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Són susceptibles d'accedir als préstecs per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges les actuacions següents, que han de complir les especificacions tècniques de l'annex 2 d'aquestes bases reguladores:

- Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici segons:

a) Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, de conduccions d'aigua i de sanejament existents a l'edifici.

b) Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, els terrats, les façanes, els patis i les mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element per rehabilitar que forma l'envolupant de l'edifici amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l'estanquitat, l'aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, inclosos els treballs d'eliminació d'amiant, les instal·lacions de plom i fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

- Obres per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat:

Obres per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre altres, les que afecten l'envolupant de l'edifici, tant en la part massissa com a les obertures, i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé alternativament una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica, així com les actuacions de mitigació del radó. En relació amb aquestes actuacions, el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) pot ser amb deficiències o sense.

-Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent per complir els paràmetres d'accessibilitat. En relació amb aquestes actuacions, el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) pot ser amb deficiències o sense.

Amb caràcter general, són beneficiàries d'aquesta línia de préstecs les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%, tot i que excepcionalment, a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris amb un índex de morositat de fins al 8%, sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència que s'exigeix per retornar el préstec.

A l'efecte del càlcul del préstec, el pressupost protegible de les obres de rehabilitació està constituït pels elements següents:

a) El pressupost d'execució material que resta subjecte al que disposa la base 11.1.g), més les despeses generals i el benefici industrial de l'oferta de l'empresa que s'ha escollit per dur a terme les obres de rehabilitació. El pressupost d'execució material de l'actuació s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.

b) Els honoraris dels professionals que intervenen en el procés d'execució de l'obra.

c) Les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars de gestió, sempre que totes aquestes despeses estiguin justificades degudament.

d) L'impost sobre el valor afegit (IVA) que afecti les obres o els honoraris professionals

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Quan es tracti d'obres no iniciades, s'hauran de començar després de la data de publicació de la convocatòria que correspongui.

Les obres que no s'hagin començat en la data de la sol·licitud s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la concessió del préstec. Aquest termini es pot prorrogar com a màxim quatre mesos més, en cas que no s'hagi resolt la concessió de la llicència municipal o quan la persona interessada aporti la documentació que justifica els motius que impedeixin iniciar les obres per causes alienes a la seva voluntat. La pròrroga s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre. Si en el termini d'un mes a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no se n'ha dictat la resolució, s'entendrà denegada. La comunitat de propietaris ha de comunicar a l'AHC l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des que comencen, mitjançant la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat, que es pot obtenir al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar el préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar. En aquest cas, les obres no poden haver finalitzat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent i caldrà aportar la certificació del tècnica facultatiu de les obres en què s'acreditin la part d'obra executada i la que està pendent d'executar i per la qual es sol·licita el finançament.

El termini per executar les obres de rehabilitació no pot excedir els dos anys, comptats a partir de la data de notificació de la concessió del préstec.

A tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen les disposicions següents: el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent, i tota la normativa tècnica que regula les obres de rehabilitació.

Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la data de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 20 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC