• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021


La Resolució DSO/3462/2021, de 18 de novembre, publicada al DOGC número 8548, de 22 de novembre, obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions (ref. BDNS 595996)

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, el dia 22 de desembre de 2021. S'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del termini i finalitza a les 15.00 hores de l'últim dia hàbil del termini esmentat


22/11/2021

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar (annex 1, punt 12 de les bases), es regeixen per les bases que estableix l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ordre TSF/224/2019, de 16 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. Una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament amb la documentació que s'indica en el mateix web.

L'import màxim que es destina als projectes subvencionables que preveu l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre, és de 34.100.796,00 euros.

La relació de les línies a subvencionar, d'acord amb l'annex 2 de l'ordre de bases esmentada, és la que es preveu a l’apartat cinquè d’aquesta resolució.

El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

Per a les activitats amb compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, el termini és l'últim dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al qual s'ha de portar a terme l'activitat sol·licitada.

Per a les activitats amb compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, el termini és l'últim dia hàbil del mes d'abril de l'any següent al qual s'ha de portar a terme l'activitat sol·licitada.

En cas que l'import de la subvenció atorgada sigui inferior o igual a 50.000 euros i l'entitat beneficiària opti per presentar el compte justificatiu amb informe d'auditor, ha de presentar abans del termini indicat en el punt 9.6.1 un escrit adreçat al Departament de Drets Socials mitjançant un full d'aportació de documentació en què comuniqui que presentarà la justificació mitjançant el compte justificatiu amb informe d'auditor en el termini assenyalat en el punt 9.6.2 d'aquesta resolució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC